Výroční valná hromada

17.01.2015 17:00

 

Zápis z Výroční valné hromady SDH Slavkovice

konané  dne 17.01.2015  v KD Slavkovice

 

  - prezenci  zajistili  bratři Fuksa Jiří  a Pejcha Stanislav

účast členové 57,  mladí hasiči 20, tj. 65 %  čl.základny,   hosté 8   

 / čl.základna 119 , z toho 17 žen a 25 MH. /  

 

 Řídící  VVH br. Josef Košík přivítal všechny členy, také 10 nových mladých hasičů

(Vendula Lišková, Kristýna Jíchová, Božena Mrázková, Kateřina Mikešová, Klára  Vencálková, Adam Straka, David Topinka, Jan Pochop, Vojtěch Košík a Lukáš Král)

a také vzácné hosty :

- 1.nám.hejtmana kr. Vysočina ing. Vl. Novotného

- místostarostu NM p. St. Marka

- kněze duchovní služby Mor.has. jednoty a brněnské diecéze P. Mgr. Pavla Rostislava Novotného

- starostu OSH ČMS br.Luboše Zemana

- vedoucího aktivu zasl.has.při OS a star. okrsku NM br. Lad. Fajmona

- člena VV OSH ČMS a rady mládeže br. Karla Tomka

- starostu SDH NM br.Miroslava Šikulu

- zást.velitele SDH NM Romana Dobrovolného

 

 Bylo konstatováno, že VVH je usnášení schopná a vzápětí vyhlášena pieta za zemřelé bratry Lad. Fuksu a Karla Herolda.

 

 Přednesený návrh programu byl jednohlasně schválen.

 1. zahájení
 2. volba volební komise

-          předseda Lad.Sochor a členové R.Brabec, Zd.Bukáček prostř., Jan Hudeček a Hana Hrnčířová byli jednohlasně schváleni a hned se ujali funkce roznesením volebních lístků všem členům nad 18 let /usnesení z předposlední schůze výboru, že budou hlasovat i MH tak jako před 4 lety, bylo na poslední schůzi výboru na návrh velitele změněno a tím umožněno hlasovat jen dospělým/

 

  3.  volba návrhové komise

-          jednohlasně zvoleni výborem navržení br. Jiří Peňáz a Miroslav Klouda.

 

  4.   zprávu výboru o činnosti v roce 2014 přednesl br. jednatel Jiří Fuksa – dle přílohy.

 1. zprávu o hospodaření sboru přednesla hospodářka sestra I. Brabcová – dle přílohy
 2. zprávu revizní komise přednesla předsedkyně rev.rady s.H.Hrnčířová se závěrem:

-          účetní kniha a doklady vedeny bez závad.

 1. návrh plánu činnosti přednesl br. Jiří Peňáz  - dle přílohy
 2. volba revizní komise

      -    předsedkyně s.Věra Janů a členové br.Radek Bukáček a s.Hana Mikešová kteří byli navrženi výborem byli schváleni jednohlasně.

 1.  diskuse:

ing. Vl. Novotný zmínil příznivé výsledky rozpočetu kraje, ocenil zásahy hasičů mj. při prosincové ledové kalamitě / strom spadený na Mann SDH Ostrov n/Osl./, také při  likvidaci následků zříceného mostu ve Vilémově, výhružku bombovým útokem v HB nemocnici a evakuaci několika set pacientů i personálu do 1 hod apod. Předal následně dárky od kraje – pálenku a sadu pro zednické práce, popřál mnoho zdaru v novém roce.

 

Br.Luboš. Zeman hovořil o velikosti a složení sboru, o pestré činnosti,soutěžích, zásazích, o oslavách 150 let has.hnutí v ČR ve Velvarech, o proběhlých výstavách v Litoměřicích a Pyrocaru v Přibyslavi. Další Litoměřice plánovány na r. 2017,

 Pyrocar na 2018.

      O měnící se legislativě,názvy SDH se nemění, ale bude nutná nová registrace spolků v

      Praze u měst.soudu. Jedná se o prominutí reg.poplatku 1000,-Kč na každý sbor. Bude    

     nutný také výpis z usnesení SDH,jak byl volen starosta atd. 5.republikový sjezd bude

     v Pardubicích v červnu. Také mluvil o volbách na všech stupních a vyslovil prosbu o 

     5  pořadatelek na okresní konferenci do ZR 29.03.2015. Popřál hodně zdraví a úspěchů 

     v r.2015.

 

          br.P.Pavel Novotný poděkoval za pozvání. Pozdravil také jménem o.biskupa z Brna.

     Poděkoval mj. za asistenční službu hasičů při církevních akcích, připomněl hodnoty života

     a duchovní tradice hasičů, také že jsou nositeli kultury a vzdělanosti. O přípravách MH 

     a jejich náskoku ve zdravovědě, dopravní výchově, o výchově k zdravé soutěživosti,

     přátelství a bratrství.  Ocenil pozvání mladých i starších na VVH. Poděkoval rodinám za

     podporu  a soudržnost.  Vyslovil přání klidu, míru a pokoje přítomným i rodinám.

         

         p.Stanislav Marek poděkoval za pozvání, za hlasy pro SNK pro obce v podzimních

      volbách. Slavkovice vyzvedli úroveň sdružení a získali 2 zastupitele. O investicích

      v MČ, ve Slavk. kanál a VO – soubor nových RD. O investici Městské lázně,stadionu

      v Bystřici atd. Poděkoval za org. 750 let obce, za kulturní činnost, popřál zdraví úspěchy

      a dobré výsledky v novém roce.

 

          Br.Stanislav Pejcha  mluvil o soutěžích MH, o nákupu přileb pro PS a dotacích,

      o vývoji čl.základny MH, výsledek podzimního kola hry Plamen – mladší začínající

      pěkné 17 místo, starší  též 17.místo.  Zmínil některé aktivity s MH – např.čtení ve 

      škole, brigády,kulturní a  společenské akce. Popřál též zdraví do nového roku.

 

          Br.Lad.Fajmon  mluvil o práci okrsku který byl v rámci okresu hodnocen opět na

      1.místě.  Okrsk.soutěž – účast 6 dr.žen, 18 dr.mužů. Tři studně začaly po 15 letech

      opět fungovat – 10 nových členů. Bylo 130.let SDH NM, bude 5.7.2015  120 let

      SDH Nová ves, asi též Rokyto 115 let. O taktickém cvičení 15.listopadu u SKI a na 

      Harusák. Ze svolaných 15 jednotek přijelo 15. O ZH, loni 5 nových, o srazech ZH a

      funkcionářů v rámci okresu.

 

           Br.Karel Tomek poděkoval za vedení MH, za soutěže,brigády a další aktivity.

      Zmínil nový ročník soutěže PO očima dětí. Mluvil též o umístění busty dr. Řepiského

      V Přibyslavi, o volbách do orgánů ústředí a poděkoval všem za práci ve sboru.

 

          Br. Miroslav Šikula pozdravil jménem hasičů z NM, poděkoval za spolupráci sborů

      a dorostenců. Popřál hodně zdaru při volbách a do další činnosti.

 

          Br. Josef Mrázek  mluvil o zás.jednotce, o nácviku slaňování, o plnění cisterny 

      plovoucím čerpadlem a o taktickém cvičení okrsku 15.11.

 

         Br. Ladislav Sochor hovořil o chovu ryb, poděkoval také R.Brabcovi za krmení.

      O plánované lavce k čepu a také o tom, proč zůstává někdy po výlovu rybník prázdný

      celou zimu.

    

 1. Výsledky voleb do výboru SDH přednesl jako předseda VK též  Lad.Sochor:

 

-bylo odevzdáno 61 hlas.lístků, 4 byly neplatné , 1 se zdržel hlasování.

  

      Zvoleni :    Stan.Pejcha – 51 hl.,  Josef Košík  č.5 -  49,  Irena Brabcová – 47,

                      Josef Mrázek – 45,  Josef Jícha – 43, Jitka Jíchová – 42,

                      Marie Fuksová – 36,  Milan Košťál – 34,  Pavel Král ml. – 34,

                      Jaroslav Pochop – 33,  Jiří Mrkvička – 32.

 

      Nezvoleni : Karel Janů – 30, Zdeněk Bukáček nejml. – 23, Radek Sáblík – 23,

                         Kateřina Mikešová – 21,  Andrea Pechová – 17,  Radim Štikar – 17,

                         Štěpán Zach – 15, Jan Mrázek – 9,  Jaromír Nedvěd – 3.

 

      Starostou  zvolen:      Josef Košík č.5 – 44 hl,

                       nezvoleni: Karel Janů – 11,  Josef Jícha – 2.

  

      Velitelem zvolen:         Josef Mrázek – 31 hl.

                       nezvoleni:    Stanislav Pejcha – 21,  Štěpán Zach - 2 

 

      Jako  přísedící z hlasem poradním zvoleni za mládež :

                      Dan Pejcha,   Ladislav Peňáz  ml.

 

      Br. L.Sochor popřál všem zvoleným mnoho zdaru v novém období.  

 Kandidátní listina se sečtenými hlasy je přílohou tohoto zápisu.

 

J.Košík poděkoval volební komisi za její práci, všem zvoleným popřál hodně zdaru.

Poděkoval též bývalým funkcionářům výboru,kteří již z různých důvodů nekandidovali.

 

 1. Návrh usnesení přednesl br. Jiří Peňáz.

Starosta nechal hlasovat o tomto usnesení – schváleno jednohlasně.

 

 1. Občerstvení a volná zábava

 

      Předsedající  poděkoval výboru, všem členům i mládeži za činnost a dobré výsledky 

      v uplynulém  roce. Hostům poděkoval za jejich zdravice a diskusní příspěvky.

      Sestrám i bratrům za přípravu dobrého občerstvení. Popřál všem přítomným pevné

      zdraví a mnoho elánu do další hasičské činnosti.

      Bylo vidět, že na tento bod programu se mnozí v sále dosti těšili.

 

      VVH  provázela již tradičně projekce fotografií na velké plátno.

      Z této VVH byl pořízen taktéž audio a videozáznam.

 

      Textové přílohy: 

 1. zahájení, návrh programu
 2. zpráva o činnosti  za rok 2014
 3. zpráva o hospodaření
 4. plán činnosti na r.2015
 5. kandidátní listina s výsledky sčítání hlasů
 6. usnesení z VVH

 

      ve Slavkovicích  15. 02. 2015                            zapsal:    Josef Košík


Záznam z jednání výroční valné hromady 2014