Historie

                                      
                                                    Fotografie zakládajících hasičů r.1896

 

    V 70. a 80. letech 19. století byl velmi citelný nedostatek hasicích prostředků a hašení bez řádného zařízení bylo tím nesnadnější. Proto bylo rozhodnuto zřídit hasičský sbor i v naší obci a zaopatřit si hasičské náčiní.

    Zasloužili se o to především Karel Sáblík, Jan Sáblík, Josef Koněrza a Josef Škarohlíd, kteří s přispěním starosty župní hasičské jednoty p. Františka Vilíma založili ve Slavkovicích 3. března 1892 sbor dobrovolných hasičů.

    Již před více než sto lety pochopilo prvních 23 mužů důležitost a nutnost společné ochrany majetku občanů před požáry a živelnými pohromami. Do čela sboru byl zvolen p. Karel Sáblík, který sbor vedl přes 40 roků. Rovněž dlouholetým pokladníkem a jednatelem sboru byl řídící p. Josef Koněrza.

     Jejich spolková činnost byla mnohem obtížnější než dnes. Tíživá byla zvláště finanční otázka na našem venkově. Hned v roce 1892, zakrátko po svém založení si zakoupili ruční vozovou stříkačku od firmy Smejkal za 500 zlatých. Tato je dosud udržována a akceschopná. 27. září 1896 byla stříkačka posvěcena spolu se soškou sv. Floriána, kterou zhotovil František Pohanka č.53, která je vystavována u příležitosti výročí v hasičské zbrojnici. Dále bylo zakoupeno 70 metrů hadic, 20 kusů přilbic, 6 pásů lezeckých, 12 pásů stříkacích, 3 trubky a 8 žebříků. Postupně vše rozšiřovali, jak jim to dovolovaly finanční prostředky.

    Hasiči neměli vlastní zbrojnici, vše museli skladovat nouzově. Již roku 1895 přikročili ke stavbě hasičské zbrojnice, která na tehdejší poměry byla stavbou dokonalou. Je to dobrá vizitka místních hasičů, že je a v minulosti byla řádně opravována a udržována, i když dnešní moderní technice už nevyhovuje.

    Neminulo zimy, aby nebylo hráno hodnotné divadelní představení, které muselo být mnohdy ještě pro veliký zájem opakováno. Sbor vynaložil mnoho úsilí a  vlastní iniciativy i práce při budování a pak odhalování pomníku padlých obětem první světové války. Sbor byl již od svého počátku nositelem kulturní činnosti v obci. Mnohé akce zabezpečoval po hmotné stránce společně s dary přispívajících členů sboru a velkým pochopením četných příznivců tehdejších hasičů. Hodně finančních prostředků přicházelo do pokladny z výtěžků každoročních výletů a plesů, které byly konány střídavě v obou místních hostincích.

    Každoročně, mnohdy i několikrát vyjížděl zdejší sbor do sousedních i  vzdálenějších obcí i Nového Města pomoci zachraňovat lidské životy, zvířata, movitý i nemovitý majetek. Domky byly dřevěné, požární prevence žádná, takže docházelo častěji k požárům. Do roku 1910 sbor zasahoval při 27 požárech v obci a v okolí.

    Veškerá hasičská činnost nabyla na rozsahu po založení samostatné československé republiky v roce 1918. Ruční stříkačka sloužila až do roku 1941, kdy byla 30. března zakoupena motorová stříkačka „Stratílek“, která svou technickou úrovní na tehdejší dobu značně zvyšovala účinnost při likvidaci požárů.

    Po roce 1945 nastává velké oživení hasičů ve všech směrech jak odborných, výchovných tak i společenských. Hlavním úkolem se stává prevence přes pravidelnou výchovu občanů. Velký důraz je kladen na akceschopnost hasičů, provádí se pravidelné nácviky hasičských činností, které vrcholí každoročními soutěžemi mezi hasičskými sbory. Aby se zkrátily doby příjezdu k požárům, hasiči si zakoupili a ve volném čase opravili vojenský terénní automobil Steyr pro převoz osob. Stratílkovou stříkačku nahradila modernější stříkačka P PS 12 a nákladní vůz Tatra 805.

    Smutné bylo, že tato technika neměla být kde uskladněna. Proto byl odkoupen objekt bývalé jednoty, aby zde mohla být zbudována nová zbrojnice, která byla 26. června 1996 slavnostně otevřena.

    V letech 2005 - 2006 proběhla svépomocí členů sboru přstavba vojenského terénního vozu Praga V3S na hasičský. Bylo odpracováno cca 700 hodin.

    V současné době má sbor 111 členů, z toho 22 žen a 14 mladých hasičů. Při okrskových hasičských soutěžích se zúčastňují dvě družstva mužů a jedno družstvo žen.

    Od roku 2003 sbor každoročně pořádá hasičský ples, v obci obhospodařuje 2 rybníky, kde chová ryby a v obci provádí pravidelný sběr železného šrotu. Již po několik let sbor pořádá pro děti lyžařské párkové závody a tradiční dětský den.

      Autor videa: Mgr. Pavel Peňáz 

>> Zpět